Algemene Afspraken en Voorwaarden

De ondernemer

Miranda Römer
Adres: Galjoen 26 4, 8243 LK Lelystad
Telefoon: 06 494 00 888
E-mail: miranda@zichtbaarjij.nl
Website: zichtbaarjij.nl
Kamer van Koophandel nr 1131254
VAT nr NL001951094B40

Prijzen en betaling

 1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.
 2. Bij opdrachten die speciaal voor jou op locatie (buiten Lelystad) worden uitgevoerd (zoals een fotoshoot op locatie of een workshop speciaal voor jouw eigen groep) zijn de vermelde prijzen exclusief reiskosten.  De kilometervergoeding is € 0,30 per kilometer, gebaseerd op de afstand in googlemaps, tenzij anders aangegeven.
 3. Bij je aankoop van een workshop, coachingstraject of een fotoshoot ga je een betalingsverplichting aan. De betaling verloopt via IDEAL (via Mollie), tenzij individueel anders afgesproken.

Inplannen van een shoot na aankoop

Na aankoop heb je 3 maanden de tijd om de shoot in te plannen. Neem contact met me (Miranda) op om de datum af te spreken. Elke “Uitgebreide Profielshoot”, “Zichtbaar Jij”-shoot of Branding shoot plannen we in gezamenlijk overleg. Datzelfde geldt voor de locatie.
Ik ben het handigst bereikbaar via 06 494 00 88, spreek als ik niet kan opnemen een bericht in. Uiteraard kun je ook een mail sturen of contact opnemen via het contactformulier.

Wijzigen datum, vervangen en annuleren

Als je onverhoopt verhinderd bent, zijn er de volgende mogelijkheden:

 1. Voor een fotoshoot maken we in onderling overleg een andere afspraak als je me (liefst uiterlijk 24 uur) van te voren laat weten dat je verhinderd bent.
  Uiteraard verplaatsen we de shoot ook als de weersomstandigheden een ontspannen fotoshoot niet toelaten. Dit kan tot 2 uur van te voren in onderling overleg (voor zover eventuele reistijd dit toelaat).

  Je deelname aan een workshop kan – tot uiterlijk 48 uur voor de workshop plaats vindt – verplaatst worden naar een andere datum als deze beschikbaar is en hier nog plek is. Uiteraard mag je zorgen voor vervanging als je onverhoopt verhindert bent (geef dan per mail even de naam en contactgegevens van je vervanger door). Andere mogelijkheden alleen in overleg.

  Een coachingsafspraak kun je tot maximaal 24 uur voor het geplande tijdstip in onderling overleg verschuiven.
 2. Annuleren (en restitutie) van je aanmelding voor een workshop is slechts in uiterst bijzondere gevallen (bijvoorbeeld als er echt geen andere mogelijkheden zijn) en alleen na overleg mogelijk. Een aangekochte fotoshoot of coaching is niet te annuleren, wel kunnen we de afspraak in onderling overleg wijzigen (zie punt1).
 3. Indien je zonder berichtgeving niet deelneemt aan een workshop, coaching of shoot, behoud ik mij het recht voor om 100% van het bedrag in rekening te brengen.
 4. Mocht ik onverhoopt verhinderd zijn, dan laat ik dit uiteraard ook tijdig weten, en zullen we zo snel mogelijk andere afspraken maken. Indien mogelijk zorg ik voor vervanging.

  Voor workshops geldt daarnaast dat Zichtbaar Jij een minimum aantal deelnemers per workshop kan hanteren om deze doorgang te laten vinden. Als dit minimum niet wordt gehaald, kan besloten worden deze workshop te verzetten of annuleren. Dit communiceer ik minimaal 5 dagen van te voren.
 5. Bij volledige annulering door Zichtbaar Jij (bijvoorbeeld als verzetten niet mogelijk is) zal uiteraard restitutie worden gegeven van het betaalde bedrag.
 6. De beste manier om wijzigingen contact op te nemen is telefonisch. Uiteraard kan via mail & whatsapp ook.
 7. Ik ga er van uit dat we er samen altijd uit komen, maar ik ga daarbij ook uit van respect voor elkaar, en voor elkaars tijd en energie.

 Foto’s en andere materialen

 1. De in een fotoshoot gemaakte foto’s ontvang je zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken via wetransfer. Mocht ik deze termijn wegens onvoorziene omstandigheden niet kunnen halen, dan ontvang je daarvan bericht en een geschatte termijn waarop je de foto’s tegemoet kan zien.
  In het geval dat online toesturen onmogelijk is, ontvang je de foto’s op een dvd per post.
 2. De foto’s gemaakt tijdens een fotoshoot worden jouw eigendom.
 3. Ik houd mij het recht voor om enkele foto’s op te nemen in mijn portfolio, of te gebruiken op mijn website of sociale media ter promotie. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je me dat per mail laten weten. Uiteraard zal ik me daar aan conformeren.

Gebruik materialen, intellectueel eigendom

 1. Alle in workshops gebruikte en geleverde materialen (zoals handouts) zijn voor eigen gebruik, en mogen nooit en te nimmer gereproduceerd worden voor verdere distributie. De inhoud blijft eigendom van Zichtbaar Jij.
 2. Tenzij anders in de omschrijving aangegeven, zitten materialen – voor eigen gebruik – bij de prijs inbegrepen.
 3. Zichtbaar Jij behoudt zich de rechten van Intellectueel Eigendom (I.E.) voor op de door haar verstrekte/vervaardigde programma’s, documenten, teksten, afbeeldingen, offertes en schema’s/planning.
 4. Zonder schriftelijke toestemming van Zichtbaar Jij mogen de door haar verstrekte/vervaardigde werken niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt die strijdig is met het doel en strekking van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst.

Verzend & leveringsbeleid

 1. Als plaats van levering voor fysieke producten geldt het adres dat de Klant aan Zichtbaar Jij kenbaar heeft gemaakt. Voor diensten is dat wat gezamenlijk is afgesproken.
 2. Bestelde producten zullen zo spoedig mogelijk door worden verzonden, in ieder geval uiterlijk binnen 10 dagen, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. 
 3. Indien de bezorging vertraging ondervindt, een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hiervan uiterlijk binnen 10 dagen na plaatsen van de bestelling bericht van Zichtbaar Jij. Je hebt, in het geval zich een situatie voordoet zoals in voorgaande zin, het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en zal het betaalde aankoop bedrag terug betaald krijgen.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Zichtbaar Jij tot het moment van bezorging, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Herroepingsrecht fysieke producten

 1. Bij aankoop van een fysiek product in de webshop heb je als klant officieel een bedenktijd van 14 dagen om de koop te ontbinden, welke in gaat op de dag van ontvangst van het product.
 2. Ontbinding van een aankoop van een digitaal product (via email of directe download) is alleen mogelijk voordat Zichtbaar Jij tot levering is overgegaan. Als de digitale inhoud is verstrekt, is ontbinding niet mogelijk.
 3. Wil je gebruik maken van je herroepingsrecht, stuur dan zo spoedig mogelijk een schriftelijk verzoek (per mail). Zichtbaar Jij zal dan de retourmelding bevestigen en eventuele instructies geven voor het retourproces.
 4. Je stuurt / brengt het product, inclusief alle toebehoren, dan zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen na de melding van herroeping, goed verpakt terug. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant. De kosten en het risico van het retour zenden van het product zijn voor de Klant.
 5. Tijdens de bedenktijd ga je uiteraard zorgvuldig om met het product en de verpakking. Het uitgangspunt hierbij is dat je het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals je dat in een winkel zou mogen doen.
 6. De Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 5.
 7. Producten die zijn voorzien van een seal (afsluiting is de versheid/kwaliteit/hygiëne/etc. van het product garanderen), zoals de etherische olie, komen niet voor retour in aanmerking indien de seal is beschadigd/het product is geopend.
 8. Binnen 7 dagen na ontvangst van het geretourneerde product zal Zichtbaar Jij het volledige aankoopbedrag terug betalen.

Privacy

 1. Informatie die nodig is om een overeenkomst (aankoop) te kunnen vervullen, dient tijdig te worden verstrekt via de website / webshop of op een andere wijze.
 2. De Klant is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste en volledige informatie. Zichtbaar Jij is nimmer verantwoordelijk voor enige schade die voortvloeit uit onvolledige of onjuiste aangeleverde gegevens.
 3. Zichtbaar Jij heeft in de privacy policy opgenomen hoe zij omgaat met verkregen gegevens, informatie en andere privacy gevoelige zaken.
  Met het verstrekken van de benodigde gegevens geef je toestemming deze te gebruiken voor uitvoering van de overeenkomst.
 4. Tijdens een workshop kunnen foto’s gemaakt worden voor promotie en eventueel gebruik op mijn website of social media. Indien je dit niet wilt, dan kun je dat van te voren aangeven, daar houd ik dan rekening mee.

Klachten en geschillen

 1. Klachten over Diensten of producten van Zichtbaar Jij moeten binnen 7 dagen na het ontdekken van situatie waarop de klacht gegrond is, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij Zichtbaar in je Kracht.
 2. Bij Zichtbaar Jij ingediende klachten worden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord verwacht kan worden.
 3. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Zichtbaar Jij, zal zij zoeken naar een passende oplossing en deze bespreken en uitvoeren.
 4. Op alle overeenkomsten met Zichtbaar Jij is Nederlands recht van toepassing.

Algemene voorwaarden Zichtbaar Jij januari 2024 – Aan updates en verandering onderhevig.